Publikovanie príspevkov

Informácia o publikovaní príspevkov

 

Príspevky z konferencie budú publikované v:

 

1. Zborníku abstraktov

Všetky abstrakty príspevkov budú publikované v Zborníku abstraktov s prideleným číslom ISBN v tlačenej forme.

 

2. Zborníku príspevkov

Všetky príspevky budú publikované v Zborníku príspevkov s prideleným číslom ISBN na CD nosiči.

 

3. Časopise Acta Montanistica Slovaca

Vybrané príspevky prezentované na konferencii budú uverejnené v časopise Acta Montanistica Slovaca (skrátene AMS) s ISSN 1335-1788 indexovanom v databáze Scopus a Web of Science. Príspevky musia byť v súlade s tematickým zameraním časopisu. Redakcia časopisu AMS na základe úspešného oponentského konania vyberie príspeky na publikovanie v AMS.

 

4. Časopise Transport&Logistics: the International Journal

Príspevky, ktoré nebudú spĺňať požiadavky publikovania v indexovanom časopise AMS, budú publikované v medzinárodnom časopise Transport&Logistics s ISSN 2406-1069 v anglickom jazyku. Príspevok do časopisu je možné zaslať v anglickom, českom, maďarskom a slovenskom jazyku.