Výskum, výroba a použitie oceľových lán, dopravníkov a ťažných zariadení

XX. medzinárodná konferencia organizovaná Fakultou BERG, Ústavom logistiky, pod záštitou rektora Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc. a dekana Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Michala Cehlára, PhD.


permon

18. - 21.9. 2018
Grand hotel PermonOdborné zameranie


1.sekcia
Výskum, výroba a použitie oceľových lán

 • výskum, vývoj a výroba oceľových lán,
 • materiály a vlastnosti drôtov na výrobu oceľových lán,
 • mazadlá, mazanie a protikorózna ochrana oceľových lán,
 • teoretické a praktické otázky konštrukcie oceľových lán,
 • namáhanie oceľových lán v prevádzke,
 • životnosť, kvalita a hodnotenie oceľových lán,
 • použitie a bezpečnosť oceľových lán pri prevádzke žeriavov, výťahov a lanových dráh,
 • monitoring, údržba, kontrola a skúšanie oceľových lán.

2.sekcia
Výskum, výroba a použitie dopravníkov

 • výskum, vývoj a výroba nových konštrukcií dopravníkov,
 • teória dopravy dopravníkmi,
 • projektovanie, modelovanie, simulácia dopravy dopravníkmi,
 • praktické aplikácie dopravníkov a ich konštrukčných prvkov,
 • doplnkové a pomocné zariadenia dopravníkov,
 • meranie, senzory, monitoring a diagnostické systémy dopravníkov,
 • systémy riadenia dopravníkov,
 • riadenie kvality v doprave dopravníkmi,
 • manažérstvo bezpečnosti dopravy dopravníkmi.

3. sekcia
Výskum, výroba a použitie ťažných zariadení zvislej dopravy

 • výskum a vývoj v oblasti ťažných zariadení,
 • ťažné stroje a ich konštrukčné prvky,
 • mechanika ťažných strojov,
 • príslušenstvo ťažných strojov,
 • dopravné nádoby ťažných zariadení,
 • použitie a prevádzka ťažných zariadení,
 • praktické skúsenosti z prevádzky ťažných zariadení,
 • modernizácia starších ťažných zariadení,
 • problematika ťažby z hĺbok 1000 m a viac,
 • výpočet základných parametrov zvislej dopravy.


Organizačný výbor konferencie

Predseda:
prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD., Fakulta BERG, TU v Košiciach, SR

Podpredseda:
prof. dr. Ivica Ristović, RGF Belehrad, Srbsko

Tajomník:
doc. Ing. Janka Šaderová, PhD., Fakulta BERG, TU v Košiciach, SR
doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD., Fakulta BERG, TU v Košiciach, SR

Členovia organizačného výboru:
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., Fakulta BERG, TU v Košiciach, SR
doc. Ing. Jozef Krešák, PhD., Fakulta BERG, TU v Košiciach, SR
Ing. Hynek Přeček, CSc., VŠB TU Ostrava, ČR
Ing. Eva Tomková, PhD., Fakulta BERG, TU v Košiciach, SR
Antónia Kleinová, Fakulta BERG, TU v Košiciach, SR
Kvetoslava Spanyiková, Fakulta BERG, TU v Košiciach, SR
Peter Kišiday, Fakulta BERG, TU v Košiciach, SR

Kontakty

prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Ústav logistiky, Fakulta BERG
TU v Košiciach
Park Komenského 14
043 84 Košice

vvapol.fberg@tuke.sk

prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
00421/55/602 3143

doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD.
00421/55/602 3147Medzinárodný programový výbor

prof. Ing. Horst Gondek, DrSc. - VŠB TU Ostrava, ČR
doc. Ing. František Helebrant, CSc. - VŠB TU Ostrava, ČR
Assoc. Prof. Dr. Sci. Milivoj Vulić - University of Ljubljana, Slovinsko
doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. – VŠB TU Ostrava, ČR
doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. – VŠB TU Ostrava, ČR
Assoc. Prof. Marinko Maslarić – University of Novi Sad, Srbsko
dr inż. Tomasz Jachovicz – Lublin University of Technology, PL
dr hab. inż. Hubert Dębski – Lublin University of Technology, PL
dr hab. inż. Janusz Juraszek, prof. - ATH Bielsko-Biała, PL
Ing. Jan Strohmandl, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati Zlín, ČR
prof. dr Rade Tokalić - RGF Belehrad, Srbsko
Dr. Andrey Minkin - ContiTech Conveyor Belt Group Hannover, Nemecko
Assoc. Prof. Vasilij Zotov - NUST MISIS, Rusko

Čestné predsedníctvo

Ing. Miroslav Grešo - LAVEX, a.s., Liptovský Mikuláš, SR
prof. dr. hab. Ing. Monika Hardygóra - TU Wroclaw, PL
Ing. Jan Houdek, PhD. - INCO engineering s.r.o. Praha, ČR
Ing. Miroslav Plevák - Continental Matador Rubber s.r.o., SR
Ing. Dušan Slavkovský - TLD Tatranská Lomnica, SR
Ing. Ján Hrabovský, PhD. – SBS Banská Bystrica, SR
JUDr. Ing. Peter Kúkelčík – HBÚ Banská Štiavnica, SR
Ing. Marek Linhart - IDIADA CZ a.s., ČR
Ing. Karol Merta - ŠTOR CAD - GRAITEC s. r. o., SR
RNDr. Peter Šoltés - IPM SOLUTIONS, s.r.o., SR


Odborní garanti konferencie

1.sekcia:
Výskum, výroba a použitie oceľových lán
doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.

2.sekcia:
Výskum, výroba a použitie dopravníkov
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.

3.sekcia:
Výskum, výroba a použitie ťažných zariadení
Ing. Jan Houdek, PhD.


Vedeckí garanti konferencie

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

prof. Ing. Ján Boroška, CSc.

prof. Ing. Eduard Štroffek, CSc.

doc. Ing. Vladimír Taraba, PhD.


Spoluorganizátori konferencie

Fakulta BERG TU v Košiciach, SR
RGF Belehrad, Srbsko
Inco engineering, s.r.o., Praha, ČR
Continental ContiTech CBG, Púchov, SR
LAVEX a.s., Liptovský Mikuláš, SR
Tatranské lanové dráhy, a.s., Tatranská Lomnica, SR
Slovenská banícka spoločnosť, Banská Bystrica, SR
ŠTOR CAD - GRAITEC, s.r.o., SR
IDIADA CZ, a.s., ČR
IPM SOLUTIONS, s.r.o., SR


Organizačné pokyny

poplatky Účastnícke poplatky - vložné

Výška vložného pre účastníkov je 252 EUR pri registrácii do 15.08.2018 a pri registrácii po 15.08.2018 je výška vložného 288 EUR

Vložné zahŕňa náklady na organizačné a technické vybavenie konferencie, kúpeľný poplatok, zborník abstraktov, zborník konferencie v elektronickej podobe, konferenčné materiály a občerstvenie počas jednania.

Výška vložného pre študentov doktorandského štúdia je 150 EUR.

Cena účastníckeho poplatku je dohodnutá podľa Zákona č. 526/90 Zb. o cenách.

Pri neúčasti sa vložné nevracia.

Poplatok spojený s pobytom na konferencii pre sprevádzajúcu osobu je 155 EUR.ubytovanieUbytovanie a stravovanie

Ubytovanie nie je zahrnuté vo vložnom a je potrebné si ho objednať osobitne na adrese

kongres@hotelpermon.sk

s uvedením, že ste účastník konferencie VVaPOL 2018, čím Vám je garantovaná uvedená cena ubytovania.

Grand hotel Permon bude poskytovať účastníkom konferencie ubytovanie v dvojposteľových a trojposteľových izbách v cene 46 EUR/noc (pre jednu osobu). Za ubytovanie v jednoposteľovej izbe 84 EUR/noc.


Stravovanie začína 18.09.2018 večerou a končí 21.09.2018 obedom.
platbaInformácie o platbe

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. 
              Hodžovo námestie 3
              P.O.Box 42
              850 05 Bratislava 55
     
BIC/SWIFT:   TATRSKBX
Číslo účtu:    2925842380/1100
IBAN:        SK6311000000002925842380 
        
Príjemca:     NICRAM s.r.o.
              Veľká Lodina 94
              044 81 Veľká Lodina
              Slovensko
        
IČO:          36198778 (sme platcom DPH)
Variabilný symbol: LANA2018

Do správy pre prijímateľa uviesť: Meno a priezvisko účastníka konferencie                  
Poplatok za transakciu – zahraničná platba nie je zahrnutá vo vložnom.

Program konferencie

18.septembra 2018

17:00 - 20:00
Prezentácia účastníkov konferencie
19:00 - 21:00    Večera

19.septembra 2018

08:00 - 12:30
Prezentácia účastníkov konferencie
09:00 - 09:30
Slávnostné otvorenie konferencie
09:30 - 10:00    Prestávka
10:00 - 12:00    Workshop ...
12:30 - 14:00    Obed
14:00 - 16:00    Rokovanie v sekciách
16:00 - 17:00    Prezentácia firiem
18:00 - 00:00    Spoločenský večer

20.septembra 2018

09:00 - 10:15    Rokovanie v sekciách
10:15 - 10:30    Prestávka
10:30 - 12:30    rokovanie v sekciách
12:30 - 14:00    Obed
14:00 - 17:00    Rokovanie v sekciách

21.septembra 2018

Exkurzia, záver konferencieInformácia o publikovaní príspevkov

Príspevky budú uverejnené vo vybraných časopisoch. Podmienkou publikovania príspevkov vo vybraných časopisoch je úspešné recenzné konanie a aktívna účasť autora formou prednášky alebo posteru. Jeden autor môže zaslať maximálne 2 príspevky do časopisov.

Príspevky dodané v slovenskom, poľskom, maďarskom, ruskom, srbskom a nemeckom jazyku budú zaradené a publikované len v zborníku konferencie v elektronickej podobe s prideleným číslom ISBN!

Poplatky za publikovanie (nie sú zahrnuté vo vložnom):

Časopis web adresa poplatok za uverejnenie manipulačný poplatok
Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM) – WoS, Scopus www.ptmts.org.pl/jtam/index.php/jtam 0 € 50 €
Advances in Science and Technology Research Journal (ASTRJ) – WoS www.astrj.com 125 € 50 €
MATEC Web of Conferences (MATEC) – WoS, Scopus www.matec-conferences.org 50 € 50 €
Transport & Logistics (T&L) http://ulpad.fberg.tuke.sk/transportlogistics 0 € 25 €


Abstrakt príspevku zašlite mailom na adresu vvapol.fberg@tuke.sk vo formáte uvedenom na web stránke konferencie. Na základe obsahu abstraktu prebehne vstupné posúdenie príspevku v súlade s tematickým zameraním vybraného časopisu. Všetky abstrakty príspevkov budú publikované v Zborníku abstraktov s prideleným číslom ISBN v tlačenej forme.

Pokyny pre napísanie príspevku budú zaslané autorom spolu s akceptačným listom a zároveň uverejnené na web stránke konferencie.Prezentácia firiem

V rámci konania konferencie je možná prezentácia firiem za úhradu formou prednášky, výstavy exponátov, výrobkov a formou reklamy v zborníku abstraktov alebo na web stránke konferencie.Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický, poľský


Dôležité termíny:
17. 04. 2018 - zaslanie prihlášky príspevku a abstraktu
30. 04. 2018 - zaslanie akceptačného listu o prijatí príspevku
30. 06. 2018 - zaslanie rukopisu príspevku (podľa pokynov)
15. 07. 2018 - zaslanie 2. cirkuláru (Program konferencie a zoznam príspevkov)
15. 08. 2018 - zaslanie záväznej prihlášky, úhrada vložného 252 EUR a ostatných poplatkov konferencie
04. 09. 2018 – zaslanie záväznej prihlášky, úhrada vložného po termíne v sume 288 EUR a ostatných poplatkov konferencie

Fotogaléria

foto 2016

VVaPOL 2016foto 2014

VVaPOL 2014foto 2012

VVaPOL 2012foto 2010

VVaPOL 2010foto 2008

VVaPOL 2008foto 2006

VVaPOL 2006foto 2004

VVaPOL 2004