Výskum, výroba a použitie oceľových lán, dopravníkov a ťažných zariadení

XXI. medzinárodná konferencia organizovaná Fakultou BERG, Ústavom logistiky a dopravy, pod záštitou rektora Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc. a dekana Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Michala Cehlára, PhD.


permon

15. - 18.9. 2020
Grand hotel Permon



Odborné zameranie konferencie


1.sekcia
Výskum, výroba a použitie oceľových lán

 • výskum, vývoj a výroba oceľových lán,
 • materiály a vlastnosti drôtov na výrobu oceľových lán,
 • mazadlá, mazanie a protikorózna ochrana oceľových lán,
 • teoretické a praktické otázky konštrukcie oceľových lán,
 • namáhanie oceľových lán v prevádzke,
 • životnosť, kvalita a hodnotenie oceľových lán,
 • použitie a bezpečnosť oceľových lán pri prevádzke žeriavov, výťahov a lanových dráh,
 • monitoring, údržba, kontrola a skúšanie oceľových lán,
 • ďalšie príbuzné oblasti.

2.sekcia
Výskum, výroba a použitie dopravníkov

 • výskum, vývoj a výroba nových konštrukcií dopravníkov,
 • teória dopravy dopravníkmi,
 • projektovanie, modelovanie, simulácia dopravy dopravníkmi,
 • praktické aplikácie dopravníkov a ich konštrukčných prvkov,
 • doplnkové a pomocné zariadenia dopravníkov,
 • meranie, senzory, monitoring a diagnostické systémy dopravníkov,
 • systémy riadenia dopravníkov,
 • riadenie kvality v doprave dopravníkmi,
 • manažérstvo bezpečnosti dopravy dopravníkmi,
 • ďalšie príbuzné oblasti.

3. sekcia
Výskum, výroba a použitie ťažných zariadení zvislej dopravy

 • výskum a vývoj v oblasti ťažných zariadení,
 • ťažné stroje a ich konštrukčné prvky,
 • mechanika ťažných strojov,
 • príslušenstvo ťažných strojov,
 • dopravné nádoby ťažných zariadení,
 • použitie a prevádzka ťažných zariadení,
 • praktické skúsenosti z prevádzky ťažných zariadení,
 • modernizácia starších ťažných zariadení,
 • problematika ťažby z hĺbok 1000 m a viac,
 • výpočet základných parametrov zvislej dopravy,
 • ďalšie príbuzné oblasti.

PUBLIKOVANIE


Konferenčný zborník príspevkov bude podaný na indexáciu do databázy Web of Science.

Organizačný výbor konferencie

Predseda:
doc. Ing. Janka Šaderová, PhD., F BERG, TU Košice, SR

Manažér konferencie:
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.

Členovia organizačného výboru:
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., F BERG, TU Košice, SR
doc. Ing. Jozef Krešák, PhD., F BERG, TU Košice, SR
doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD.
Ing. Eva Tomková, PhD., F BERG, TU Košice, SR
Antónia Kleinová, F BERG, TU Košice, SR
Kvetoslava Spanyiková, F BERG, TU Košice, SR
Peter Kišiday, F BERG, TU Košice, SR

Kontakty

doc. Ing. Janka Šaderová, PhD.
Ústav logistiky a dopravy, Fakulta BERG
TU v Košiciach
Park Komenského 14
043 84 Košice

vvapol.fberg@tuke.sk

doc. Ing. Janka Šaderová, PhD.
00421/55/602 3144

doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD.
00421/55/602 3147



Medzinárodný programový výbor


Čestné predsedníctvo



Odborní garanti konferencie

1.sekcia:
Výskum, výroba a použitie oceľových lán
doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.

2.sekcia:
Výskum, výroba a použitie dopravníkov
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.

3.sekcia:
Výskum, výroba a použitie ťažných zariadení
Ing. Jan Houdek, PhD.


Vedeckí garanti konferencie


Spoluorganizátori konferencie

RGF Belehrad, Srbsko
Inco engineering, s.r.o. Praha, Česká republika
Continental Matador Rubber, s.r.o. Conveyer Belt Grup Púchov, SR
ZO SBS Fakulta BERG TU v Košiciach, SR
LAVEX - Lanovky a vleky, Liptovský Mikuláš, SR
Tatry mountain resorts, a.s., SR
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., SR
ŠTOR CAD - GRAITEC s. r. o., SR
IDIADA CZ a.s., Česká republika
IPM SOLUTIONS, s.r.o. SR
GODUR s.r.o., SR
STZ -service, a.s., SR

Dôležité termíny:
31. 01. 2020 - zaslanie prihlášky príspevku a abstraktu (podľa pokynov)
27. 03. 2020 - potvrdenie o prijatí/zamietnutí príspevku na základe abstraktu
30. 05. 2020 - zaslanie plného textu príspevkov (podľa pokynov)
26. 06. 2020 - termín pre zapracovanie pripomienok do príspevku
30. 06. 2020 - zaslanie rozhodnutia o prijatí/zamietnutí príspevku
15. 08. 2020 - zaslanie záväznej prihlášky, úhrada vložného 252 EUR (s DPH) a ostatných poplatkov
04. 09. 2020 – zaslanie záväznej prihlášky, úhrada vložného po termíne v sume 288 EUR (s DPH) a ostatných poplatkov
10. 09. 2020 - uverejnenie programu konferencie s časovým harmonogramom rokovaní v sekciách na www stránke konferencie




Fotogaléria

foto 2018

VVaPOL 2018



foto 2016

VVaPOL 2016



foto 2014

VVaPOL 2014



foto 2012

VVaPOL 2012



foto 2010

VVaPOL 2010



foto 2008

VVaPOL 2008



foto 2006

VVaPOL 2006



foto 2004

VVaPOL 2004