×


Dôležitý oznam !!!

Konferencia VVAPOL sa z dôvodu zamedzenia šírenia vírusu COVID-19 prekladá na rok 2022 na termín 27.09.- 30.09.2022Výskum, výroba a použitie oceľových lán, dopravníkov a ťažných zariadení

XXI. medzinárodná konferencia organizovaná Fakultou BERG, Ústavom logistiky a dopravy, pod záštitou rektora Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc. a dekana Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Michala Cehlára, PhD.


permon

15. - 18.9. 2020
Grand hotel PermonOdborné zameranie konferencie


1.sekcia
Výskum, výroba a použitie oceľových lán

 • výskum, vývoj a výroba oceľových lán,
 • materiály a vlastnosti drôtov na výrobu oceľových lán,
 • mazadlá, mazanie a protikorózna ochrana oceľových lán,
 • teoretické a praktické otázky konštrukcie oceľových lán,
 • namáhanie oceľových lán v prevádzke,
 • životnosť, kvalita a hodnotenie oceľových lán,
 • použitie a bezpečnosť oceľových lán pri prevádzke žeriavov, výťahov a lanových dráh,
 • monitoring, údržba, kontrola a skúšanie oceľových lán,
 • ďalšie príbuzné oblasti.

2.sekcia
Výskum, výroba a použitie dopravníkov

 • výskum, vývoj a výroba nových konštrukcií dopravných pásov a dopravníkov,
 • teória dopravy dopravníkmi,
 • projektovanie, modelovanie, simulácia dopravy dopravníkmi,
 • praktické aplikácie dopravných pásov, dopravníkov a ich konštrukčných prvkov,
 • doplnkové a pomocné zariadenia dopravníkov,
 • meranie, senzory, monitoring a diagnostické systémy dopravných pásov a dopravníkov,
 • systémy riadenia dopravníkov,
 • riadenie kvality v doprave dopravníkmi,
 • manažérstvo bezpečnosti dopravy dopravníkmi,
 • ďalšie príbuzné oblasti.

3. sekcia
Výskum, výroba a použitie ťažných zariadení zvislej dopravy

 • výskum a vývoj v oblasti ťažných zariadení,
 • ťažné stroje a ich konštrukčné prvky,
 • mechanika ťažných strojov,
 • príslušenstvo ťažných strojov,
 • dopravné nádoby ťažných zariadení,
 • použitie a prevádzka ťažných zariadení,
 • praktické skúsenosti z prevádzky ťažných zariadení,
 • modernizácia starších ťažných zariadení,
 • problematika ťažby z hĺbok 1000 m a viac,
 • výpočet základných parametrov zvislej dopravy,
 • ďalšie príbuzné oblasti.

PUBLIKOVANIE


Konferenčný zborník príspevkov bude podaný na indexáciu do databázy Web of Science.

Organizačný výbor konferencie

Predseda:
doc. Ing. Janka Šaderová, PhD., F BERG, TU Košice, SR

Manažér konferencie:
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.

Členovia organizačného výboru:
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., F BERG, TU Košice, SR
doc. Ing. Jozef Krešák, PhD., F BERG, TU Košice, SR
doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD.
Antónia Kleinová, F BERG, TU Košice, SR
Kvetoslava Spanyiková, F BERG, TU Košice, SR
Peter Kišiday, F BERG, TU Košice, SR

Kontakty

doc. Ing. Janka Šaderová, PhD.
Ústav logistiky a dopravy, Fakulta BERG
TU v Košiciach
Park Komenského 14
043 84 Košice

vvapol.fberg@tuke.sk

doc. Ing. Janka Šaderová, PhD.
00421/55/602 3144

doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD.
00421/55/602 3147Medzinárodný programový výbor


Čestné predsedníctvoOdborní garanti konferencie

1.sekcia:
Výskum, výroba a použitie oceľových lán
doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.

2.sekcia:
Výskum, výroba a použitie dopravníkov
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.

3.sekcia:
Výskum, výroba a použitie ťažných zariadení


Vedeckí garanti konferencie


Spoluorganizátori konferencieKonferenčný poplatok

poplatky

Výška konferenčného poplatku pre účastníkov je 289 EUR pri registrácii do 15.08.2020. Pri registrácii po 15.08.2020 je výška vložného 325 EUR. Konferenčný poplatok zahŕňa náklady na organizačné zabezpečenie a technické vybavenie konferencie, kúpeľný poplatok, zborník abstraktov, konferenčný zborník, konferenčné materiály a občerstvenie počas jednania v sekciách. Podmienkou publikovania príspevku v zborníku je úhrada konferenčného poplatku. Výška konferenčného poplatku pre študentov doktorandského štúdia je 199 EUR. Cena účastníckeho poplatku je dohodnutá podľa zákona č. 526/90 Zb. Zákon o cenách. Pri neúčasti sa konferenčný poplatok nevracia. Účastnícky poplatok - vložné je nutné uhradiť prevodom do 15.08.2020. Po 15.08.2020 je výška vložného 325 eur. Poplatok spojený s účasťou na konferencii pre sprevádzajúcu osobu je 128 EUR.platbaInformácie o platbe

IBAN: SK58 0900 0000 0000 8212 4882
Názov účtu:	ZO Slovenskej baníckej spoločnosti pri F BERG TU v Košiciach
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO: 31905285 (nie sme platcom DPH)
SWIFT: GIBASKBX
Variabilný symbol: LANA2020


Do správy pre prijímateľa uviesť: Meno a priezvisko účastníka konferencie                  
Poplatok za transakciu – zahraničná platba nie je zahrnutá vo vložnom.


UBYTOVANIE


Ubytovanie nie je zahrnuté v konferenčnom poplatku. Ubytovanie je potrebné rezervovať len písomne mailom na adrese

kongres@hotelpermon.sk

V texte mailovej objednávke je potrebné uviesť, že ste účastníkom konferencie VVaPOL 2020, čím je vám garantovaná zvýhodnená cena ubytovania. V mailovej objednávke je potrebné tiež uviesť termín pobytu, počet izieb, mená účastníkov na izbách a fakturačné údaje. Grand hotel Permon bude poskytovať účastníkom konferencie ubytovanie v dvojposteľových a trojposteľových izbách v cene 49 eur/noc (pre jednu osobu). Za ubytovanie v 1-lôžkovej izbe, resp. 2-lôžkovej izbe obsadenej 1 osobou v cene 90 eur/noc. Ubytovanie je potrebné rezervovať a následne uhradiť do 15.8.2020, po tomto termíne hotel negarantuje dostupnosť ubytovania.
CONFERENCE PROGRAMME


15. september 2020, utorok - Prezentácia účastníkov konferencie
16. september 2020, streda - Otvorenie konferencie a rokovanie v sekciách
17. september 2020, štvrtok - Rokovanie v sekciách
18. september 2020, piatok - Exkurzia, záver konferencie
Dôležité termíny:
20. 03. 2020 - zaslanie prihlášky príspevku a abstraktu (podľa pokynov)
27. 03. 2020 - potvrdenie o prijatí/zamietnutí príspevku na základe abstraktu
30. 05. 2020 - zaslanie plného textu príspevkov (podľa pokynov)
26. 06. 2020 - termín pre zapracovanie pripomienok do príspevku
30. 06. 2020 - zaslanie rozhodnutia o prijatí/zamietnutí príspevku
15. 08. 2020 - zaslanie záväznej prihlášky, úhrada vložného 289 EUR (s DPH) a ostatných poplatkov
04. 09. 2020 – zaslanie záväznej prihlášky, úhrada vložného po termíne v sume 325 EUR (s DPH) a ostatných poplatkov
10. 09. 2020 - uverejnenie programu konferencie s časovým harmonogramom rokovaní v sekciách na www stránke konferencie
Fotogaléria

foto 2018

VVaPOL 2018foto 2016

VVaPOL 2016foto 2014

VVaPOL 2014foto 2012

VVaPOL 2012foto 2010

VVaPOL 2010foto 2008

VVaPOL 2008foto 2006

VVaPOL 2006foto 2004

VVaPOL 2004