×Termín budúcej konferencie je stanovený na 23.09.-26.09.2025Výskum, výroba a použitie oceľových lán, dopravných
a manipulačných zariadení VVaPOL 2022

XXI. medzinárodná konferencia organizovaná Fakultou BERG, Ústavom logistiky a dopravy pod záštitou dekana F BERG Technickej univerzity v Košiciach Dr. h.c. prof. Ing. Michala Cehlára, PhD.


permon

27. - 30.9. 2022
Grand hotel PermonOdborné zameranie konferencie


1.sekcia
Výskum, výroba a použitie oceľových lán

 • výskum, výroba a použitie konštrukcií oceľových lán,
 • teoretické prístupy v lanovej a vertikálnej doprave,
 • materiály a vlastnosti drôtov na výrobu oceľových lán,
 • namáhanie oceľových lán v prevádzke,
 • praktické aplikácie oceľových lán,
 • životnosť, kvalita a hodnotenie oceľových lán,
 • bezpečnosť oceľových lán,
 • monitoring, údržba, kontrola a skúšanie oceľových lán a lanových dráh,
 • použitie oceľových lán pri prevádzke žeriavov, výťahov, lanových dráh a ťažných zariadení,
 • mazadlá, mazanie a protikorózna ochrana oceľových lán,
 • ďalšie príbuzné oblasti.

2.sekcia
Výskum, výroba a použitie dopravných a manipulačných zariadení

 • výskum, výroba a použitie dopravných pásov, autoplášťov a iných kompozitov,
 • teoretické prístupy v dopravných a manipulačných procesoch,
 • projektovanie, modelovanie a simulácia dopravných a manipulačných procesov,
 • praktické aplikácie dopravných a manipulačných zariadení a ich konštrukčných prvkov,
 • pohony, pomocné a doplnkové zariadenia dopravných a manipulačných zariadení,
 • meranie, senzory, monitoring a diagnostické systémy v doprave a manipulácií,
 • technicko-ekonomické hodnotenie manipulácie s materiálom,
 • automatizované a robotické systémy a Industry 4.0 pri manipulácii s materiálom, • bezpečnosť a riziká pri prevádzke dopravných a manipulačných zariadení,
 • údržba dopravných a manipulačných zariadení,
 • manipulácia s materiálom vo výrobe, skladoch, v obalovom a odpadovom hospodárstve,
 • manipulácia s materiálom vo flexibilných výrobných systémoch,
 • druhy a vlastnosti manipulovateľných materiálov (hromadné substráty a bremena nerovnakej veľkosti),
 • logistika materiálových tokov,
 • ďalšie príbuzné oblasti.

PUBLIKOVANIE


Príspevky budú publikované v zborníku s prideleným číslom ISBN v tlačenej forme. Konferenčný zborník príspevkov bude podaný na indexáciu do databázy Web of Science. Príspevky môžu byť napísané v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Bližšie informácie o obsahových a formálnych náležitostiach príspevkov budú zverejnené na stránke www.tuke.sk/LANA. Príspevky napísané podľa pokynov prosím zasielajte na email: lubomir.ambrisko@tuke.sk.

Príspevky v anglickom jazyku je možné publikovať v konferenčnom zborníku alebo v medzinárodnom časopise Transport & Logistics (ISSN 1451-107X), bližšie informácie nájdete na stránke http://people.fberg.tuke.sk/tnl/index.php/tnl

Podmienkou publikovania príspevkov je úspešné recenzné konanie a aktívna účasť autora na konferencii (formou prednášky alebo posteru).


Organizačný výbor konferencie

Predseda:
doc. Ing. Janka Šaderová, PhD., F BERG, TU Košice, SR

Podpredseda:
prof. dr. Ivica Ristović, RGF Belehrad, Srbsko

Manažér konferencie:
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.

Členovia organizačného výboru:
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., F BERG, TU Košice, SR
doc. Ing. Jozef Krešák, PhD., F BERG, TU Košice, SR
doc. Ing. Pavel Peterka, PhD., F BERG TU Košice
doc. Ing. Ľubomír Ambriško, PhD., F BERG, TU Košice, SR
doc. Ing. Peter Bindzár, PhD., F BERG TU Košice
doc. Ing. Peter Koščák, PhD., LF TU Košice
Ing. Natália Horňáková, PhD., STU Bratislava
Ing. Miriam Lipčeiová, F BERG TUKE
Kvetoslava Spanyiková, F BERG, TU Košice, SR

Kontakty

doc. Ing. Janka Šaderová, PhD.
Ústav logistiky a dopravy, Fakulta BERG
TU v Košiciach
Park Komenského 14
043 84 Košice

vvapol.fberg@tuke.sk

doc. Ing. Janka Šaderová, PhD.
00421/55/602 3144

doc. Ing. Ľubomír Ambriško, PhD.
00421/55/602 2591Medzinárodný vedecký výbor

doc. Ing. Ľubomír Ambriško, PhD., F BERG TUKE, SR
doc. Ing. Miriam Andrejiová, SjF TUKE, SR
doc. Ing. Peter Bindzár, PhD., F BERG TUKE, SR
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., STU Bratislava
dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof., Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, PL
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., F BERG TUKE, SR
prof. Ing. Horst Gondek, DrSc., VŠB-TU Ostrava, ČR
prof. dr. hab. Ing. Monika Hardygóra, TU Wroclaw, PL
doc. Ing. František Helebrant, CSc., VŠB-TU Ostrava, ČR
doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, ČR
prof. dr hab. inż. Janusz Juraszek, ATH Bielsko-Biała, PL
doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA, VŠTE České Budějovice, ČR
doc. Ing. Peter Koščák, PhD., LF TUKE, SR
doc. Ing. Jozef Krešák, PhD., F BERG TUKE, SR
prof. Ing. Jozef Kuľka, PhD., SjF TUKE, SR
Dr. Tomasz Malkus, Cracow University, PL
doc. Ing. Martin Mantič, PhD., SjF TUKE, SR
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., F BERG TUKE, SR
doc. Ing. Pavel Peterka, PhD., F BERG TUKE, SR
prof. dr Ivica Ristovic, RGF Belehrad, RS
doc. Ing. Karol Semrád, PhD., LF TUKE, SR
prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, ČR
doc. Ing. Jan Strohmandl, Ph.D., UTB Zlín, ČR
doc. Ing. Janka Šaderová, PhD., F BERG TUKE, SR
prof. dr Rade Tokalić, RGF Belehrad, RS
doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD., SjF TUKE, SR
prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD., SjF TUKE, SR
prof. dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, University of Zielona Góra, PL

Čestné predsedníctvo

Dr.h.c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. - dekan FBERG TUKE
Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec PhD. - Hornonitrianske bane, a.s.
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., DBA - Rektor VŠLG Přerov, s.r.o.
prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. - Dekanka Fakulta priemyselných technológií v Púchove, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric – Katedra automatizácie ŽU v Žiline
Ing. Miroslav Grešo – LAVEX - Lanovky a vleky, Liptovský Mikuláš, SR
Ing. Miroslav Plevák – Continental Matador Rubber s.r.o., SR
Ing. Dušan Slavkovský – Tatry mountain resorts, a.s., SR
Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA – Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava
Ing. Marián Hanták, PhD. - ALEXANDRA CONSULTING, s.r.o
Ing. Leo Boháč - DvB-AF s.r.o.


Odborní garanti konferencie

1.sekcia:
Výskum, výroba a použitie oceľových lán
doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.

2.sekcia:
Výskum, výroba a použitie dopravných a manipulačných zariadení
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.


Čestní garanti konferencie

prof. Ing. Ján Boroška, CSc.

prof. Ing. Eduard Štroffek, CSc.

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

doc. Ing. Vladimír Taraba, PhD.


Spoluorganizátori konferencie

RGF Belehrad, Srbsko
ZO SBS Fakulta BERG TU v Košiciach, SR
LAVEX - Lanovky a vleky, Liptovský Mikuláš, SR
Tatry mountain resorts, a.s., SR
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., SR


poplatky

Konferenčný poplatok

Výška konferenčného poplatku pre účastníkov je 289 EUR pri registrácii do 15.08.2022. Pri registrácii po 15.08.2022 je výška vložného 325 EUR. Konferenčný poplatok zahŕňa náklady na organizačné zabezpečenie a technické vybavenie konferencie, kúpeľný poplatok, zborník abstraktov, konferenčný zborník, konferenčné materiály a občerstvenie počas jednania v sekciách. Podmienkou publikovania príspevku v zborníku je úhrada konferenčného poplatku.
Výška konferenčného poplatku pre študentov doktorandského štúdia je 199 EUR.
Poplatok spojený s účasťou na konferencii pre sprevádzajúcu osobu je 179 EUR.
Cena účastníckeho poplatku je dohodnutá podľa zákona č. 526/90 Zb. Zákon o cenách. Pri neúčasti sa konferenčný poplatok nevracia.platbaInformácie o platbe

IBAN: SK58 0900 0000 0000 8212 4882
Názov účtu:	ZO Slovenskej baníckej spoločnosti pri F BERG TU v Košiciach
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO: 31905285 (nie sme platcom DPH)
SWIFT: GIBASKBX
Variabilný symbol: LANA2022


Do správy pre prijímateľa uviesť: Meno a priezvisko účastníka konferencie                  
Poplatok za transakciu – zahraničná platba nie je zahrnutá vo vložnom.


UBYTOVANIE


Ubytovanie nie je zahrnuté v konferenčnom poplatku. Ubytovanie je potrebné rezervovať len písomne mailom na adrese

kongres@hotelpermon.sk

V texte mailovej objednávke je potrebné uviesť, že ste účastníkom konferencie VVaPOL 2022, čím je vám garantovaná zvýhodnená cena ubytovania. V mailovej objednávke je potrebné tiež uviesť termín pobytu, počet izieb, mená účastníkov na izbách a fakturačné údaje. Grand hotel Permon bude poskytovať účastníkom konferencie ubytovanie v dvojposteľových a trojposteľových izbách v cene 60 eur/noc (pre jednu osobu). Za ubytovanie v 1-lôžkovej izbe, resp. 2-lôžkovej izbe obsadenej 1 osobou v cene 100 eur/noc. Ubytovanie je potrebné rezervovať a následne uhradiť do 15.7.2022, po tomto termíne hotel negarantuje dostupnosť ubytovania.
PROGRAM KONFERENCIE


27. september 2022, utorok - Prezentácia účastníkov konferencie
28. september 2022, streda - Otvorenie konferencie a rokovanie v sekciách
29. september 2022, štvrtok - Rokovanie v sekciách
30. september 2022, piatok - Exkurzia, záver konferencie


Dôležité termíny:
15. 07. 2022 - registrácia príspevku
31. 07. 2022 - zaslanie plného textu príspevku (podľa pokynov)
15. 08. 2022 - rezervácia a úhrada ubytovania v Grand hoteli Permon
15. 08. 2022 - zaslanie záväznej prihlášky, úhrada vložného 289 EUR a ostatných poplatkov
Fotogaléria

foto 2022

VVaPOL 2022foto 2018

VVaPOL 2018foto 2016

VVaPOL 2016foto 2014

VVaPOL 2014foto 2012

VVaPOL 2012foto 2010

VVaPOL 2010foto 2008

VVaPOL 2008foto 2006

VVaPOL 2006foto 2004

VVaPOL 2004